WorldMedic SmartClinic Management System

Call Center : 02-949-7806 087-675-9933 088-208-5130

  Monday - Friday 08:30 - 17:30
  Saturday and Sunday - CLOSED

  Phone: (66) 02-949-7816-20
  [email protected]

WorldMedic Information & Technology 
42/1 Ramindra Rd. Bangkok.

SmartClinic MC

 

SmartClinic MC New Edition 
ซอฟต์แวร์บริหารงานคลินิกและสถานพยาบาลในองค์กร ออกแบบสำหรับคลินิกโดยเฉพาะ

ซอฟต์แวร์บริหารงานคลินิก SmartClinic MC

ซอฟต์แวร์บริหารงานคลินิก SmartClinic MC ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงจาก SmartClinic V.4.0 Standard,SmartClinic CC และ SmartClinic Nice ซึ่งได้มีการใช้งานจากคลินิกแพทย์ทั่วประเทศ โดย ซอฟต์แวร์นี้มีการเพิ่มเติมระบบการใช้งานต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับคลินิกทั่วไป และโดยเฉพาะคลินิกที่มีคนไข้สวัสดิการบริษัทฯ ที่ต้องทำการแยกบริษัทฯ หรือแผนกคนไข้เหล่านั้น เพื่อการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายภายหลัง ระบบต่างๆ เช่น ระบบการเก็บประวัติคนไข้รวมถึงรูปภาพ ระบบแยกแผนกคนไข้ ระบบจัดกลุ่มคนไข้ด้วยระบบแถบสีเพื่อสะดวกในการแยกประเภท ระบบคัดคนไข้ออกนอกระบ ระบบทำแถบสีกับคนไข้ที่ต้องระวัง ระบบการเก็บภาพเปรียบเทียบ ......

 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 

    ซอฟต์แวร์บริหารงานคลินิก SmartClinic MC  ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงจาก SmartClinic V.4.0 Standard,SmartClinic CC และ SmartClinic Nice  ซึ่งได้มีการใช้งานจากคลินิกแพทย์ทั่วประเทศ โดยซอฟต์แวร์นี้มีการเพิ่มเติมระบบการใช้งานต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับคลินิกทั่วไป  และโดยเฉพาะคลินิกที่มีคนไข้สวัสดิการบริษัทฯ ที่ต้องทำการแยกบริษัทฯ หรือแผนกคนไข้เหล่านั้น เพื่อการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายภายหลัง   ระบบต่างๆ เช่น ระบบการเก็บประวัติคนไข้รวมถึงรูปภาพ ระบบแยกแผนกคนไข้  ระบบจัดกลุ่มคนไข้ด้วยระบบแถบสีเพื่อสะดวกในการแยกประเภท  ระบบคัดคนไข้ออกนอกระบ ระบบทำแถบสีกับคนไข้ที่ต้องระวัง  ระบบการเก็บภาพเปรียบเทียบ  ระบบการลงตำแหน่งการรักษา ระบบคลังยาที่มีความละเอียดและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยได้นำจุดเด่นของ SmartDrugstore มาบรรจุไว้ด้วย ทำให้ระบบการรักษาและคลังยามีความสมบูรณ์ครบถ้วน การพัฒนาครั้งนี้ มีการเพิ่มเติมทีมงานแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการทำคลินิกเพื่อวิเคราะห์และจัดทำซอฟต์แวร์นี้ให้มีความสมบูรณ์และสนองความต้องการในการใช้งานคลินิกให้มากที่สุด ทีมงานได้ทำการศึกษาและทดลองใช้งานในคลินิกต่างๆทั่วประเทศ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการและเก็บรวบรวมรายละเอียดต่างๆ ของระบบการบริหารงานของคลินิก จากนั้นทีมงานจะนำมาวิเคราะห์และสรุปออกมาเพื่อพัฒนาเป็นฟังก์ชั่นต่างๆ ในซอฟต์แวร์ ตลอดจนถึง คำแนะนำและชี้แนะของแพทย์ผู้ใช้งานจากทั่วประเทศ  ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาให้ซอฟต์แวร์นี้มีความสมบูรณ์สูงสุดในการใช้งาน  ซอฟต์แวร์นี้ได้จำลองการใช้งานจากระบบการใช้งานภายในโรงพยาบาล เสมือนการส่งต่อคนไข้ตามขั้นตอน ทำให้แพทย์เห็นการทำงานเป็นขั้นตอนและง่ายต่อการเข้าใจและเลือกดูข้อมูล  โดยมีระบบคนไข้ เสมือนเป็นระบบเวชระเบียน และ ตรวจรักษา เสมือนเป็นห้องตรวจแพทย์   ค่ารักษา เสมือนห้องการเงิน  เป็นต้น  คนไข้จะได้รับการส่งต่อเสมือนตนเองไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล  

ระบบเวชระเบียน (Registration)

  เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ออกแบบสำหรับ SmartClinic MC (Company Contract) โดยเฉพาะ  โดยคลินิกสามารถกำหนดแผนก / สังกัด / บริษัทฯ ที่คนไข้สังกัดอยู่ และสามารถกำหนดสีเพื่อแยกแยะแผนกได้ เพื่อง่ายในการให้บริการ เมื่อคนไข้มารักษา  เมื่อเห็นแถบสีก็จะทราบได้ทันทีว่าคนไข้มาจากแผนก/สังกัด/บริษัทฯ ใด   การกำหนดแผนก / สังกัด / บริษัท  สามารถกำหนดได้ที่หมวดตั้งค่า > อื่นๆ > แผนกคนไข้   ดังรูป  เมื่อกำหนดเสร็จแล้ว รายการ แผนก / สังกัด / บริษัท จะปรากฏให้เลือกเมื่อคนไข้มาลงทะเบียนใหม่หรือมีข้อมูลอยู่แล้วก็สามารถอัพเดทแผนก / สังกัด / บริษัท ได้เช่นกัน

ซอฟต์แวร์ได้มีการปรับปรุงระบบการส่งคนไข้เข้าห้องตรวจ โดยการคลิกเมาส์ขวาที่ชื่อคนไข้ จะแสดงหน้าต่างเล็กๆ มีรายละเอียด คือ ส่งเข้าคิว บริการตรวจรักษา รับยา/เก็บค่ารักษา รายละเอียดการนัด ส่ง SMS ส่ง E-mail (ฟีเจอร์ใหม่) โดยที่แพทย์ไม่ต้องเสียเวลาเลื่อนกดปุ่มที่อื่น หรือกดปุ่มด้านล่าง 3 ปุ่ม คือ รายการนัด ส่ง SMS ส่ง Email ก็ได้เช่นกัน

ส่งเข้าคิว หมายถึง หากคนไข้เก่าเมื่อค้นชื่อได้แล้วให้คลิกขวา ส่งเข้าคิวส่งตรวจ เพื่อให้เจ้าหน้าเลือกส่งตามห้องแพทย์ต่อไป ช่วยบริหารจัดการระบบนัด และบริหารเวลาคนไข้ในการรอคิว หรือ ป้องกันการลัดคิวได้ และไม่ต้องเสียเวลาติดตั้งเครื่องพิมพ์บัตรคิว

บริการตรวจรักษา หมายถึง กรณีต้องการส่งคนไข้เข้าห้องตรวจรักษา (ห้องแพทย์) โดยไม่ต้องรอคิวได้ทันที โดยผู้ส่งจะต้องเลือกห้องแพทย์ เพื่อให้รายชื่อคนไข้ไปแสดงที่เครื่องแพทย์ท่านนั้น

รับยา / เก็บค่ารักษา หมายถึง กรณีคนไข้มารับยาต่อ เพียงอย่างเดียว โดยไม่พบแพทย์ เจ้าหน้าที่สามารถจัดยาให้ตามการจ่ายของแพทย์เหมือนครั้งที่แล้ว โดยมีระบบ REMED ให้หรือเลือกรายการยาจากคลังยา และส่งไปชำระเงินที่ห้อง “คิดค่ารักษา” ได้

รายละเอียดการนัด หมายถึง ในกรณีที่คนไข้เป็นคนไข้นัด เจ้าหน้าที่สามารถดูรายละเอียดของการนัดได้ ซึ่งจะแสดงรายละเอียดการนัด เช่น นัดมาทำแผล มาฉีดวัคซีน หรือ มารับยาต่อ เป็นต้น ซึ่งบางครั้งรายละเอียดเพียงเล็กน้อย เจ้าหน้าที่ก็สามารถทำหน้าที่แทนแพทย์ได้ ทำให้คนไข้ไม่ต้องเสียเวลารอแพทย์

- ส่ง SMS หมายถึง เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามาให้ซอฟต์แวร์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดย คลินิกสามารถติดต่อคนไข้ผ่านระบบ SMS ไปยังมือถือของคนไข้ได้ทันที สามารถพิมพ์ข้อความส่งเตือนเรื่องการนัดหมาย วันเกิด วันนัดฟังผล ฯลฯ ซึ่งมือถือในปัจจุบันถือว่าเป็นเครื่องมือสื่อสารที่เข้าถึงตัวคนไข้ได้เร็วที่สุด

ระบบกายภาพสำหรับพนักงาน (Physical Therapy)

ห้องตรวจรักษา (Doctor)

แบบ All-In-One(HD-A/O:History Data All-In-One)  เป็นแบบใหม่ที่ทำให้แพทย์สะดวก รวดเร็ว และ ง่ายในการติดตามผลการรักษา  ด้านซ้ายจะเป็นวันที่รับการรักษา และส่วนกลางจะแสดงข้อมูลการรักษา  ด้านขวาจะแสดงภาพที่เก็บไว้ เช่นภาพเอกเรย์, OPD Card ที่สแกนไว้  หรือ ภาพเอกสารข้อมูลคนไข้อื่นๆ ที่แพทย์หรือเจ้าหน้าที่เก็บไว้ในการรักษาแต่ละครั้งแพทย์สามารถเลือกดูแต่ละครั้งที่มารับการรักษา หรือ รวมทั้งหมด หรือดูเป็นช่วงเวลา ซึ่งระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดมาในหน้าเดียวที่มี Scroll Bar เลื่อนขึ้นลงเพื่อดูข้อมูล เสมือนเป็นหน้าเดียวกัน  ทำให้แพทย์ สะดวกที่ไม่ต้องกดดูประวัติการรักษาของคนไข้แต่ละครั้ง แต่เป็นการดูแบบ All –in- One ในหน้าเดียวและ สามารถพิมพ์เก็บไว้ในแฟ้มคนไข้ได้อีกด้วย (รูปที่ 2)

ระบบจ่ายยาและการเงิน (Rx & Finance)

        ในส่วนของค่ารักษาจะประกอบด้วย รายชื่อคนไข้ที่รอรับยาและจ่ายค่ารักษา  รายชื่อคนไข้ที่ค้างชำระเงิน  และส่วนของรายชื่อคนไข้ที่ชำระเงิน  ณ ปัจจุบัน  ซึ่งเป็นรายการของคนไข้ที่ส่งมาจากห้องคนไข้  ห้องตรวจ  หรือห้องทรีทเมนท์   ซึ่งในกรณีที่คนไข้ยังไม่ได้รับการตรวจครบสามารถส่งกลับไปห้องตรวจใหม่  หรือส่งกลับไปยังห้องต่าง ๆ  ได้ โดยแพทย์ในห้องตรวจ หรือ เจ้าหน้าที่ในห้องทรีทเมนท์  สามารถดึงคนไข้กลับได้  และสามารถพิมพ์เอกสารต่าง  เช่น  ใบนัดคนไข้  ฉลากยา  ใบเสร็จรับเงิน  ใบสั่งยา  ใบรับรองแพทย์  และประกันสังคมได้   

ระบบคลังยา (Inventory)

    ในส่วนของคลังยา  เป็นส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลยาทั้งหมดที่ใช้ในคลินิก   โดยมีปุ่ม   รายการใหม่ ลบ บันทึก พิมพ์ข้อมูลยา และ พิมพ์ฉลากยา และค้นหาข้อมูลของยาที่อยู่ภายในคลินิก  จะแสดงแฟ้ม  รายชื่อยา  ยาที่ต้องสั่งซื้อ  ยาใกล้หมดอายุ  ยาหมดอายุ และยังมีส่วนของข้อมูลทั่วไป  ฉลากยา  รายละเอียดเพิ่มเติม    Drug Interaction   และปรับคลังยา  ซึ่งแพทย์สามารถทำรายการต่าง ๆ  ได้

 รายชื่อยา

แสดงรายชื่อยาทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบของคลินิก  แพทย์สามารถเลือกรายการยาแต่ละชนิดที่มีอยู่ในระบบเพื่อมาทำการ  เพิ่ม  ลบ  และแก้ไขรายการยาต่าง ๆ ได้โดยการดับเบิ้ลคลิก  รายชื่อยาที่ต้องแก้ไขแล้วทำการเพิ่มข้อมูลที่ต้องการจากนั้นกดปุ่ม  “บันทึก”  เพื่อทำการบันทึกรายการยาที่แก้ไข   ซอฟต์แวร์จะมีรายการยามาตรฐานให้หลังจากติดตั้ง   หากรายการยามาตรฐานตรงกับยาที่ใช้งานในคลินิก แพทย์สามารถกำหนดราคาขาย และทำการรับยาเข้าคลังเพื่อพร้อมจ่ายยาให้กับคนไข้ได้ทันที

 • จำนวนยาที่มีได้   หมายถึง  จำนวนยาที่ควรมีไว้ในคลัง เป็นการกำหนดจำนวนให้เพียงพอกับอัตราการใช้งานทั่วไป
 • จุดสั่งซื้อเมื่อยาเหลือ    หมายถึง  จำนวนยาที่ตั้งไว้หากถึงจำนวนนี้  จะมีการแจ้งเตือนให้สั่งยานี้ในแฟ้ม “ยาที่ต้องสั่งซื้อ” ด้านซ้ายมือ
 • สั่งซื้อครั้งละ  หมายถึง  จำนวนมาตรฐานในการสั่งซื้อที่เคยสั่ง เพื่อให้เพียงพอกับอัตราการจ่ายของคลินิก
 • เตือนก่อนยาหมดอายุ  หมายถึง  เป็นจำนวนวันที่กำหนดไว้สำหรับเตือนก่อนยาหมดอายุ  เพื่อให้สามารถทำการโอนให้กับสาขาอื่นที่มีการใช้มากกว่า หรือ ให้สามารถเปลี่ยนกับผู้แทนจำหน่ายยาตัวนั้นได้
 • จำนวนที่มี  หมายถึง  จำนวนที่เหลือ ณ ปัจจุบัน
 • ต้นทุนปัจจุบัน  หมายถึง  ต้นทุนยา
 • ชื่อบริษัทผู้ผลิตยา   หมายถึง  บริษัทผู้ผลิตยา (Manufacturer Company)
 • ชื่อบริษัทที่สั่งยา   หมายถึง   บริษัทที่จัดจำหน่าย (Distributor Company)
 • ยาออกฤทธิ์   หมายถึง  ยาที่เป็นยาออกฤทธิ์ที่ต้องรายงาน อย. ในการซื้อ เมื่อกำหนดยาเป็นยาออกฤทธิ์ จะแสดงรายการการจ่ายในแฟ้ม  บจ. 8/9/10 เพื่อออกรายงาน และนำไปแสดงต่อการซื้อยาเหล่านี้กับ อย.
 • สิทธิการจ่ายยา   หมายถึง  สิทธิการจ่ายยา  มีผลกับตำแหน่งของผู้ใช้งาน  หากยานี้กำหนดสำหรับแพทย์ และพนักงานจ่าย  ก็หมายถึงว่า  แพทย์และพนักงานสามารถจ่ายยานี้ให้กับคนไข้ได้