WorldMedic SmartClinic Management System

Call Center : 02-949-7806 087-675-9933 088-208-5130

  Monday - Friday 08:30 - 17:30
  Saturday and Sunday - CLOSED

  Phone: (66) 02-949-7816-20
  [email protected]

WorldMedic Information & Technology 
42/1 Ramindra Rd. Bangkok.

SmartClinic 5.0 Lite

 

SmartClinic 5.0 Lite New Edition
ระบบซอฟต์แวร์บริหารคลินิกสมบูรณ์แบบ

SmartClinic 5.0 Lite   เวอร์ชั่นใหม่นี้ ปรับปรุงโดย  ตัดห้องตรวจรักษา การเก็บภาพตำแหน่งและอื่นๆในห้องตรวจรักษา เนื่องจากแพทย์ไม่จำเป็นต้องใช้แล้ว และยกหมวดการสั่งยา การสั่งแล็บ การสั่งหัตถการ และลงผลการรักษา ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หน้าเคาท์เตอร์ให้ทำหน้าที่แทนแพทย์  โดยมีใบตรวจและสั่งยาจากแพทย์เท่านั้น SmartClinic 5.0 Lite จึงเป็นการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้ซอฟต์แวร์ตอบสนองต่อความต้องการของแพทย์ได้ตรงกับการใช้งานจริงในคลินิกมากยิ่งขึ้น ลดการเรียนรู้เพิ่มเติมและลดการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานในคลินิกให้น้อยลง แพทย์ผู้ตรวจเองก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการตรวจรักษา แต่ขณะเดียวกัน แพทย์จะมีระบบบันทึก ติดตามและบริหารงานเรื่องคลังยา รายรับ บันทึกประวัติ และอื่นๆ ที่เป็นระบบมากขึ้น สามารถเรียกดูได้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์......

  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg

SmartClinic 5.0 Lite ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงจาก SmartClinic V.3.0, SmartClinic V.4.0 และ SmartClinic Nice ซึ่งได้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายจากคลินิกแพทย์ทั่วประเทศ โดยซอฟต์แวร์นี้ เกิดจากแนวความคิดและการสำรวจจากคลินิกทั่วประเทศว่า ส่วนหนึ่งของคลินิคแพทย์ต้องการใช้ซอฟต์แวร์บริหารจัดการคลินิกในส่วนของการเก็บประวัติ ค้นหาบัตร และ จัดการเรื่องสต๊อกยา และมีรายงาน พร้อมกับระบบนัดหมายคนไข้ เท่านั้น โดยที่แพทย์จะทำการตรวจด้วยวิธีการบันทึกลงแฟ้มกระดาษ เช่นเดิม ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากหากแพทย์ใช้การบันทึกและสั่งยา สั่งแล็บ อื่นๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์จะทำให้การตรวจคนไข้ช้าไม่ทันกับจำนวนคนไข้ที่มีปริมาณมาก สาเหตุอาจเนื่องมาจากแพทย์อาจไม่มีเวลาเรียนรู้การใช้งานซอฟต์แวร์เพียงพอ หรือ แพทย์คุ้นเคยกับการตรวจด้วยแฟ้มและการเขียนใบสั่งยาด้วยปากกา มากกว่าการใช้คอมพิวเตอร์ ทำให้ทีมงานได้มีการปรับเปลี่ยนและปรับปรุง SmartClinic 4.0 Standard เช่น ตัดห้องตรวจรักษา การเก็บภาพตำแหน่งและอื่นๆในห้องตรวจรักษา เนื่องจากแพทย์ไม่จำเป็นต้องใช้แล้ว และยกหมวดการสั่งยา การสั่งแล็บ การสั่งหัตถการ และลงผลการรักษา เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หน้าเคาท์เตอร์ให้ทำหน้าที่แทนแพทย์  โดยมีใบสั่งจากแพทย์เท่านั้น ดังนั้น  SmartClinic 5.0 Lite จึงเป็นการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้ซอฟต์แวร์ตอบสนองต่อความต้องการของแพทย์ได้ตรงกับการใช้งานจริงในคลินิกมากยิ่งขึ้น ลดการเรียนรู้เพิ่มเติมและลดการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานในคลินิกให้น้อยลง แพทย์ผู้ตรวจเองก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการตรวจรักษา แต่ขณะเดียวกัน แพทย์จะมีระบบบันทึก ติดตามและบริหารงานเรื่องคลังยา รายรับ บันทึกประวัติ และอื่นๆ ที่เป็นระบบมากขึ้น สามารถเรียกดูได้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 
 
ระบบลงทะเบียนคนไข้   คนไข้นัด  
ระบบเวชระเบียนที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ อย่างครบสมบูรณ์ และเน้นการออกแบบที่ใช้งานง่ายและสอดคล้อง มีการปรับปรุงและออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้งานเรียนรู้ด้วยตนเองได้ และใช้งานง่าย มีระบบคนไข้นัด เลือกดูได้ตามวันและมีระบบส่งอีเมล์ ส่ง SMS ระบบนัด  ระบบคิวส่งตรวจที่ไม่เสียเวลาให้คนไข้รับบัตรคิว ระบบรอตรวจที่ห้องแพทย์แต่ละห้อง ระบบคนไข้รวม ข้อมูลการแพ้ยา โรคประจำตัว ข้อมูลสิทธิการรักษา ประวัติการรักษา   การพิมพ์บัตร OPD ฯลฯ
 

พิมพ์ใบ OPD สำหรับส่งให้แพทย์ตรวจได้ทุกครั้ง และดึงประวัติเก่ามาแสดงได้แบบอัตโนมัติ

 
ส่ง SMS   หมายถึง  เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามาให้ซอฟต์แวร์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  โดย  คลินิกสามารถติดต่อคนไข้ผ่านระบบ SMS ไปยังมือถือของคนไข้ได้ทันที  สามารถพิมพ์ข้อความส่งเตือนเรื่องการนัดหมาย  วันเกิด  วันนัดฟังผล ฯลฯ ซึ่งมือถือในปัจจุบันถือว่าเป็นเครื่องมือสื่อสารที่เข้าถึงตัวคนไข้ได้เร็วที่สุด 

 

การส่งข้อความ

ผู้ส่ง                                               หมายถึง  ชื่อคลินิกทีส่ง

เบอร์มือถือ                                    หมายถึง  เบอร์มือถือคนไข้

ข้อความที่ส่ง                                หมายถึง  ข้อความที่ต้องการส่งไปยังคนไข้

Username & Password  หมายถึง  รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบ SMS

Send                                หมายถึง   ส่งข้อความ

 หมายเหตุ   ระบบการส่ง SMS นี้ท่านจะต้องติดต่อบริษัทฯ เพื่อลงทะเบียนซื้อเครดิตการส่งข้อความ และท่านจะได้รับUsername และ Password นำมากรอกในช่องตามรูป และกดปุ่ม “บันทึก” เท่านี้ ซอฟต์แวร์ของท่านก็จะสามารถใช้งานการส่ง SMS ได้ทันที  ติดต่อการซื้อเครดิต SMS ได้ที่ 02-949-7816-20  Call Center  02-949-7806

 ส่ง  Email   หมายถึง   คลินิกสามารถส่งข้อความติดต่อหรือส่งข่าวสารไปยังคนไข้ผ่านระบบอีเมล์  ได้เพียงกดปุ่ม “ส่ง Email” เท่านั้น  หากในช่องอีเมล์ของคนไข้มีอีเมล์อยู่  ระบบก็จะโหลด ซอตฟ์แวร์ MS Outlook มาแสดงพร้อมอีเมล์ของคนไข้รายนั้นมาให้โดยอัตโนมัติ  ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ข้อความได้ไม่จำกัด และ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ  เพราะเป็นการส่งผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

 
 ระบบแสดงข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสนับสนุน ประวิติการรักษา และระบบบันทึกภาพคนไข้จากกล้องเว็บแคมทันที
 

บริหารจัดการคนไข้ในหน้าเดียว.....สะดวก รวดเร็ว และประสิทธิภาพครบถ้วน

 ค่ารักษาและจ่ายยา (การเงิน)
 
 ห้องคลังยา       มีแฟ้มรายละเอียดของยา  เตือนยาที่ถึงกำหนดสั่งซื้อ ยาใกล้หมดอายุ  ยาหมดอายุ  บจ.8910
 
 รายงานที่ครบสมบูรณ์ รายงานรายได้  รายงานคนไข้ รายงานยา ฯลฯ
 

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในวงการแพทย์และทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านสารสนเทศการแพทย์ ได้ทุ่มเทความรู้ ความสามารถ และจินตนาการเพื่อซอฟต์แวร์นี้ สำหรับแพทย์ทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการตรวจรักษา การจ่ายยาที่รวดเร็วไม่ต้องกดเลือกอินเด็กซ์ยา เลือกใส่จำนวน และกด Enter ต้องเลือกถึง ครั้งจึงจะได้ยา ชนิด แต่ที่นี่ท่านกดเพียงครั้งเดียว รายชการยาก็จะแสดงให้ใส่จำนวนเท่านั้น เลือกวิธีใช้ได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ มีส่วนลดค่ารักษา ใบรับรองแพทย์มีให้เลือกถึง แบบ และเป็นภาษาอังกฤษ แบบ สำหรับคนไข้ต่างชาติยิ่งกว่านั้น ระบบการลงตำแหน่งการรักษาที่สมบูรณ์ครบถ้วนมีมาให้ทั้งหมด ไม่ต้องซื้อเพิ่มแบบซอฟต์แวร์อื่น เลือกรูปคนไข้ รูปที่มีในซอฟต์แวร์ รูปอื่นๆที่ท่านต้องการได้ เปรียบเทียบภาพก่อนและหลังรักษาได้ทันที สะดวก สบาย และสามารถปรับให้เข้ากับระบบคลินิคเฉพาะทางด้านต่างๆ ได้   ซึ่งทางทีมงานมีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบให้กับคลินิคที่มีชื่อเสียงต่างๆทั่วประเทศ และระบบคลินิคเครือข่ายที่ต้องรับส่งข้อมูลระหว่างสาขาได้ทั้งหมด ทั้งหมดนี้ท่านจะได้พบในซอฟต์แวร์