WorldMedic SmartClinic Management System

Call Center : 02-949-7806 087-675-9933 088-208-5130

  Monday - Friday 08:30 - 17:30
  Saturday and Sunday - CLOSED

  Phone: (66) 02-949-7816-20
  software@worldmedic.com

WorldMedic Information & Technology 
42/1 Ramindra Rd. Bangkok.

SmartClinic TM

 

SmartClinic TM   New Edition 

ระบบซอฟต์แวร์บริหารงานคลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ซอฟต์แวร์บริหารงานคลินิก SmartClinic TM  ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงจาก SmartClinic V.4.0 และ SmartClinic Nice ซึ่งได้มีการใช้งานจากคลินิกแพทย์ทั่วประเทศ โดยซอฟต์แวร์นี้มีการเพิ่มเติมระบบการใช้งานต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับคลินิกแพทย์แผนไทย(Traditional Medicine)     และแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) และคลินิกทั่วไป


ซอฟต์แวร์บริหารงานคลินิก SmartClinic TM  ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงจาก SmartClinic V.4.0 และ SmartClinic Nice ซึ่งได้มีการใช้งานจากคลินิกแพทย์ทั่วประเทศ โดยซอฟต์แวร์นี้มีการเพิ่มเติมระบบการใช้งานต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับคลินิกแพทย์แผนไทย(Traditional Medicine)  และแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) และคลินิกทั่วไป

 เวชระเบียน (คนไข้)

      การบริหารจัดการหน้าคนไข้  ส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญในการจัดการข้อมูลคนไข้ที่เข้ามารับการรักษาในคลินิก  ซึ่งมีส่วนของการ  เพิ่มคนไข้  ลบข้อมูล  ค้นหา  และบันทึกประวัติคนไข้ต่าง ๆ    ซึ่งเป็นส่วนสำคัญส่วนแรกสุดที่คนไข้เข้ามารับการรักษาภายในคลินิก  และ การพิมพ์บัตรคนไข้

 

ลงตำแหน่งการรักษา

แพทย์สามารถเลือกภาพเพื่อมาลงตำแหน่งการรักษาได้จาก  ภาพมาตรฐาน  ภาพของคนไข้ที่บันทึกไว้  หรือเลือกภาพในเครื่อง ส่วนกระดาษขาว หมายถึง การไม่เลือกภาพแต่เป็นการวาดภาพจากกระดาษขาว มีการลงข้อความกำกับการลงตำแหน่งการรักษา   ด้านซ้ายมือเป็นลักษณะของเส้นปากกา สามารถเลือกขนาด เลือกสี ความหนาของเส้นได้  เมื่อต้องการบันทึกให้กดปุ่ม “บันทึกภาพ”    

 

ประวัติการรักษาแบบสรุปรวม (All-in-one)

   ระบบนี้เป็นระบบที่มีประโยชน์สำหรับแพทย์เป็นอย่างมาก เพราะแพทย์สามารถเช็คประวัติคนไข้แบบกดปุ่มเดียว จะแสดงประวัติของคนไข้ทุกครั้งที่มารับการรักษา (All Visit) หรือแพทย์จะเรียกดูเป็นช่วงเวลาก้ได้ โดยแต่ละครั้งจะมีเส้นขีดแยกกันอย่างสวยงาม และอ่านง่าย นอกจากนี้ยังสามรถแสดงภาพที่เก็บไว้ ไม่ว่าจะเป็น X-ray / Ultrasound / ผลแล็บ PDF เป็นต้น  แพทย์สามารถเลือกดูประวัติตามการมาตรวจของคนไข้เป็นวันที่ (Visit) และด้านขวามือจะมีภาพที่เก็บไว้  โดยเก็บย้อนหลังหรือการสแกนเก็บจากเครื่องสแกนก็ได้  แพทย์สามารถเลือกภาพมาขยายดูภาพต้นแบบ (Original) ได้  ไฟล์เหล่านี้สามารถเก็บได้ในรูปแบบ ไฟล์ภาพ JPEG / ไฟล์AVI/MP4 / ไฟล์DICOM ฯลฯ เอกสาร PDF MSWord/ ไฟล์เสียง