Home | About us | Product | Downloads | FAQ | How to Order | Contact  
   
 
     Software      New Software  
  SmartClinic :: Clinic Management System
SmartClinic Group
SmartClinic 4 Plus XL  
SmartClinic 4 Plus X- 2018  
SmartClinic Nice 5.0  
SmartClinic Plus Rx  
SmartClinic 5.0 Lite  
SmartClinic Nice 5.0 Lite  
SmartClinic Nice BPC  
SmartClinic Nice AIO  
SmartClinic3 Plus  
SmartClinic Opthalmo  
SmartClinic MC  
SmartClinic Nice NW  
SmartClinic 4 Plus  
SmartClinic Xtra  
SmartClinic 4.0 SC  
SmartClinic-PED  
SmartClinic PP  
SmartClinic Poly 5.0  
SmartClinic TM  
SmartClinic TM Plus  
SmartClinic CC Group
SmartClinic CC  
SmartClinic CC Plus  
SmartClinic CC XPlus  
SmartClinic CC Xtra  
SmartClinicNice-Series
SmartClinicNice Plus  
SmartClinicNice BPC  
SmartClinicNice XPlus  
SmartClinicNice XTra  
SmartClinic TM Series
SmartClinic TM  
SmartClinic TM Plus  
SmartClinic Poly Clinic
SmartClinic Poly 5.0  

 
 
 
 
 
 

     
Product
 
           
SmartClinicNice XPlus
 
 
 
 
เวอร์ชั่นใหม่นี้ มีการเพิ่มเติมระบบต่างๆ เพิ่มมากขึ้นอย่างมากมาย เพื่อให้เหมาะสมกับคลินิกเฉพาะด้านเช่น ระบบการเก็บประวัติคนไข้รวมถึงรูปภาพ ระบบการขายคอร์สทรีทเมนท์ ระบบการเก็บภาพเปรียบเทียบ  ระบบการลงตำแหน่งการรักษา ระบบคลังยาที่มีความละเอียดและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยได้นำจุดเด่นของ SmartDrugstore มาบรรจุไว้ด้วย ทำให้ระบบการรักษาและคลังยามีความสมบูรณ์ครบถ้วน การพัฒนาครั้งนี้ มีการเพิ่มเติมทีมงานแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์เพื่อวิเคราะห์และจัดทำซอฟต์แวร์นี้ให้มีความสมบูรณ์และสนองความต้องการในการใช้งานคลินิกให้มากที่สุด ทีมงานได้ทำการศึกษาและทดลองใช้งานในคลินิกเสริมความงามและคลินิคผิวหนังต่างๆทั่วประเทศ

 


  1  
  SmartClinic :: Clinic Management System
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright WorldMedic Information & Technology. All Rights Reserved.1998-2020