Home | About us | Product | Downloads | FAQ | How to Order | Contact  
   
 
     Software      Download  
  SmartClinic – โปรแกรม ซอฟต์แวร์ คลินิก คลินิกความงาม โรงพยาบาลสัตว์ หมอฟัน จักษุเเพทย์ ทันตแพทย์ สัตว์เเพทย์ อายุกรรม ร้านขายยา ร้านความงาม ร้านสุขภาพ – โปรแกรม ซอฟต์แวร์ คลินิก คลินิกความงาม โรงพยาบาลสัตว์ หมอฟัน จักษุเเพทย์ ทันตแพทย์ สัตว์เเพทย์ อายุกรรม ร้านขายยา ร้านความงาม ร้านสุขภาพ
SmartClinic Group
SmartClinic 4 Plus XL  
SmartClinic 4 Plus X- 2018  
SmartClinic Nice 5.0  
SmartClinic Plus Rx  
SmartClinic 5.0 Lite  
SmartClinic Nice 5.0 Lite  
SmartClinic Nice AIO  
SmartClinic Nice BPC  
SmartClinic Opthalmo  
SmartClinic3 Plus  
SmartClinic MC  
SmartClinic Nice NW  
SmartClinic 4 Plus  
SmartClinic Xtra  
SmartClinic 4.0 SC  
SmartClinic-PED  
SmartClinic PP  
SmartClinic Poly 5.0  
SmartClinic TM  
SmartClinic TM Plus  
SmartClinic ENT  
SmartClinic OPT  
SmartClinic Cardio  
SmartClinic CC Group
SmartClinic CC  
SmartClinic CC Plus  
SmartClinic CC XPlus  
SmartClinic CC Xtra  
SmartClinicNice-Series
SmartClinicNice Plus  
SmartClinicNice BPC  
SmartClinicNice XPlus  
SmartClinicNice XTra  
SmartClinic TM Series
SmartClinic TM  
SmartClinic TM Plus  
SmartClinic Poly Clinic
SmartClinic Poly 5.0  


 
 
 
 
 


สัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมประยุกต์โดยผู้ใช้ทั่วไป

หมายเหตุถึงผู้ใช้ทั่วไป: หนังสือฉบับนี้เป็นสัญญาตามกฎหมายระหว่างท่าน (บุคคลทั่วไป หรือ ผู้หนึ่งผู้ใด ในที่นี้ต่อไปเรียกว่า ท่าน”) และบริษัท เวิลด์เมดิก อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด  (เวิลด์เมดิก”)  สำหรับสินค้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบตัวอักษร รูปแบบการพิมพ์ และ/หรือข้อมูล รวมถึงคำอธิบายประกอบที่เป็นลายลักษณ์อักษรใด ๆ (“โปรแกรม”) ก่อนทำการติดตั้ง คัดลอก หรือใช้งานในแบบอื่นใดกับโปรแกรม ท่านจะต้องยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้ หากท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ กรุณากดช่องยอมรับที่ปรากฏข้างล่าง หากท่านไม่ยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้ กรุณากดช่องปฏิเสธและท่านจะไม่สามารถทำการติดตั้งโปรแกรมได้

http://www.epson.co.th/images/spacer.gif

การอนุญาตให้ใช้. เวิลด์เมดิกอนุญาตให้ท่านติดตั้งและใช้โปรแกรมเป็นการส่วนบุคคล โดยไม่จำกัด ซึ่งอนุญาตเป็นการเฉพาะ ท่านอาจจะทำการคัดลอกโปรแกรมตามที่สมควรเพื่อจุดประสงค์ในการเก็บสำรองหรือเก็บรวบรวม โปรแกรมหมายความรวมถึงส่วนประกอบของโปรแกรม สื่อใด ๆ สำเนาทั้งหมดที่ท่านได้ทำขึ้นและการเปลี่ยนระบบ ปรับปรุงรุ่นโปรแกรม ปรับปรุง ส่วนเพิ่มเติม และสำเนาของโปรแกรมที่อนุญาตให้ท่านใช้โดยเวิลด์เมดิกหรือผู้จัดจำหน่ายในนามเวิลด์เมดิก เวิลด์เมดิกและผู้จัดจำหน่ายในนามเวิลด์เมดิกขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหลายมิใช่มอบให้โดยทั้งหมด

http://www.epson.co.th/images/spacer.gif

สิทธิอื่น ๆ และข้อจำกัด. โปรแกรมนี้อนุญาตให้ใช้โดยเป็นหนึ่งเดียว และส่วนประกอบของโปรแกรมไม่อาจแยกออกจากกันได้ ท่านตกลงที่จะไม่พยายามที่จะวิเคราะห์ถอดระบบ ตัดทอน แยกส่วนหรือพยายามกระทำการอื่นใดเพื่อที่จะวิเคราะห์รหัสต้นฉบับของโปรแกรม ท่านจะไม่ขาย ให้เช่า จัดจำหน่าย ให้อนุญาตต่อไปแก่ผู้อื่น หรือให้ยืมโปรมแกรมแกบุคคลอื่น อย่างไรก็ตามท่านอาจโอนสิทธิทั้งหมดของท่านที่จะใช้โปรแกรมแก่ผู้อื่นหรือนิติบุคคลใด ๆ โดยการโอนสัญญานี้ โปรแกรม รวมถึงสำเนาทั้งหมด โปรแกรมดังเดิมและรุ่นปัจจุบันให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าว และท่านจะไม่ครอบครองซึ่งสำเนา รวมถึงสำเนาที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ท่านตกลงที่จะไม่ติดตั้งโปรแกรมบนเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเป็นการง่ายต่อการเข้าสู่โปรแกรมผ่านทางเครือข่ายสาธารณะ เช่นอินเตอร์เนท หรืออินทราเนท

http://www.epson.co.th/images/spacer.gif

สิทธิในโปรแกรม. กรรมสิทธิ์ สิทธิความเป็นเจ้าของ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในหรือที่มีอยู่ต่อโปรแกรมยังคงเป็นของเวิลด์เมดิกและผู้จัดจำหน่ายในนามเวิลด์เมดิก โปรแกรมได้รับการปกป้องโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิแห่งประเทศประเทศไทย และสินธิสัญญาลิขสิทธิระหว่างประเทศ ทั้งนี้รวมถึงกฎหมายและสนธิสัญญาทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ไม่มีการโอนซึ่งกรรมสิทธิหรือสิทธิความเป็นเจ้าของในโปรแกรมแก่ท่านและการอนุญาตให้ใช้นี้ไม่ได้หมายความถึงการขายซึ่งสิทธิในโปรแกรมดังกล่าว ท่านตกลงที่จะไม่ลบหรือเปลี่ยนแปลงงานลิขสิทธิ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียนหรือหมายเหตุการใช้ส่วนบุคคลใด ๆ บนสำเนาของโปรแกรม เวิลด์เมดิกและผู้จัดจำหน่ายในนามเวิลด์เมดิกขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหลายมิใช่มอบให้โดยทั้งหมด

http://www.epson.co.th/images/spacer.gif

ข้อถือสิทธิการรับประกัน. ท่านได้รับทราบและยอมรับว่าการใช้โปรแกรมนั้นเป็นความเสี่ยงของท่านเอง โปรแกรมจัดทำขึ้นตามวัตถุที่ประสงค์และมิได้รวมถึงการรับประกันในรูปแบบอื่นใด เวิลด์เมดิกและผู้จัดจำหน่ายในนามเวิลด์เมดิกไม่รับประกันและไม่สามารถรับประกันการปฏิบัติงานและผลจากการที่ท่านได้รับจากการใช้โปรแกรม เวิลด์เมดิกและผู้จัดจำหน่ายในนามเวิลด์เมดิกไม่รับประกัน มิว่าโดยแจ้งชัดหรือโดยปริยาย ตามที่ไม่เป็นการละเมิด ตามปกติทางการค้า ตามความเหมาะสมแก่การใช้เพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง เนื่องจากบางประเทศไม่ยอมรับบังคับให้มีการยกเว้นหรือจำกัดการรับประกันโดยปริยายในบางสถานการณ์ ข้อจำกัดดังกล่าวข้างต้นจึงไม่อาจนำมาปรับใช้ได้

http://www.epson.co.th/images/spacer.gif

ความรับผิดโดยจำกัด. ไม่ว่าในกรณีก็ตาม เวิลด์เมดิกหรือผู้จัดจำหน่ายในนามเวิลด์เมดิกจะไม่ต้องรับผิดต่อท่าน ไม่ว่าจะเป็นไปตามสัญญา ละเมิด (รวมถึงโดยประมาท) ความรับผิดโดยสิ้นเชิง ผิดสัญญาหรือการรับประกัน การแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือประการอื่นใด โดยทางตรง โดยเป็นผลสืบเนื่อง โดยมิได้ตั้งใจ หรือความเสียหายพิเศษ รวมถึงการสูญเสียซึ่งผลประโยชน์หรือสูญเสียในทางตัวเงิน ถึงแม้ว่าทางเวิลด์เมดิก ผู้จัดจำหน่ายและตัวแทนใด ๆ ได้แจ้งถึงโอกาสที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว หรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ จากบุคคลที่สาม ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ความรับผิดของเวิลด์เมดิกต่อความเสียหายใด ๆ โดยมิคำนึงถึงเหตุของสิทธิเรียกร้อง จะไม่เกินกว่าจำนวนที่ท่านได้จ่ายไปสำหรับโปรแกรม หรือ จำนวนใดก็ตามที่มากกว่า เนื่องจากบางประเทศไม่ยอมรับบังคับให้ซึ่งข้อจำกัดความรับผิดในบางสถานการณ์ ข้อจำกัดดังกล่าวข้างต้นจะไม่นำมาปรับใช้

http://www.epson.co.th/images/spacer.gif

การระงับซึ่งสัญญา โดยไม่เป็นการทำให้เสียไปซึ่งสิทธิอื่นใดที่เวิลด์เมดิกมีอยู่ สัญญาฉบับนี้จะสิ้นสุดลงทันทีที่เกิดข้อผิดพลาดโดยตัวท่านในการปฏิบัติตามข้อสัญญานี้ ท่านก็สามารถยุติสัญญาฉบับนี้เมื่อใดก็ตามโดยการทำลายโปรแกรมและสำเนาทั้งหมด

http://www.epson.co.th/images/spacer.gif

กฎหมายที่บังคับใช้และข้อกำหนดทั่วไป สัญญาฉบับนี้เป็นไปตามและใช้บังคับภายใต้กฎหมายของประเทศรัฐประเทศไทย โดยมิต้องคำนึงถึงกฎแห่งการขัดกันของกฎหมาย สัญญาฉบับนี้จะไม่ใช้บังคับตามสนธิสัญญาของสหประชาชาติในเรื่องสัญญาเพื่อการขายสินค้าระหว่างประเทศ (the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) การบังคับใช้ตามสนธิสัญญานี้ไม่นำมาเกี่ยวข้องโดยแจ้งชัด สัญญาฉบับนี้เป็นสัญญาโดยทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องตามโปรแกรมที่ปรากฏชื่อตามใบสั่งซื้อ การสื่อสาร การโฆษณา หรือการเป็นตัวแทนใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับโปรแกรม สัญญาฉบับนี้จะผูกมัดปละมีผลบังคับใช้เพื่อประโยชน์ของคู่สัญญาในที่นี้และผู้รับประโยชน์ของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายหรือตามกฎหมาย หากข้อกำหนดใดในที่นี้มีผลเป็นโมฆะหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ จะไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ทั้งหมดของสัญญาฉบับนี้ ซึ่งยังมีผลและสามารถบังคับใช้ได้ตามสัญญา สัญญาฉบับนี้อาจถูกดัดแปลงเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยพนักงานของเวิลด์เมดิกที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

http://www.epson.co.th/images/spacer.gif

ลิขสิทธิ์ 1998-2020  บริษัท เวิลด์เมดิก อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด  (เวิลด์เมดิก”)

ยอมรับข้อตกลงการใช้งาน

 

 
 
 
  SmartClinic – โปรแกรม ซอฟต์แวร์ คลินิก คลินิกความงาม โรงพยาบาลสัตว์ หมอฟัน จักษุเเพทย์ ทันตแพทย์ สัตว์เเพทย์ อายุกรรม ร้านขายยา ร้านความงาม ร้านสุขภาพ – โปรแกรม ซอฟต์แวร์ คลินิก คลินิกความงาม โรงพยาบาลสัตว์ หมอฟัน จักษุเเพทย์ ทันตแพทย์ สัตว์เเพทย์ อายุกรรม ร้านขายยา ร้านความงาม ร้านสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright WorldMedic Information & Technology. All Rights Reserved.1998-2020